Програми и мерки

План- програма- БДП- 2021г.

Превенция на ранното напускане

Програма равни възможности на децата и учениците от уязвими групи

План за възпитателна работа 2020-2021

Мерки за повишаване на качеството на образованието

График организация учебен ден 2020

Целодневна организация 2020-2021