публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОУ „Христо Смирненски”с.Ореховица,община Долна Митрополия,област Плевен
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5859 с.Ореховица,пл. „Възраждане” № 1,тел.06553/2140,e-mail: ou_orehovitsa@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед № РД -15- 292/09.02.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг, Директорът на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ореховица, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на училището, намиращи се в землището на с. Ореховица, описани както следва:

– имот с кад. № 113018, с площ от 129, 494 дка, пета категория, НТП ,,НИВА“, находящ се в местността ,,Исменова падина“, землището на с. Ореховица,

– имот с кад. № 129015, с площ от 14, 774 дка, четвърта категория, НТП ,,НИВА“, находящ се в местността ,,Среден връх“, землището на с. Ореховица,

– имот с кад. № 102039 с площ от 52.500 дка, НТП „НИВА“, землището на с. Ореховица за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г.

Търгът ще се проведе на 21.02.2017г. от 14:00 часа в сградата на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, пл. ,,Възраждане‘‘ № 1, в Дирекцията на училището. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 28.02.2017 г. в същият час и при същите условия.

  • Начална тръжна цена за 1 дка на година е в размер на 55,00 лв.

 

  1. Стойност на тръжната документация – 25,00лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС или 30,00 лв /тридесет лв./ с ДДС.
  2. Документация се получава в Дирекцията на училището след представяне на документ за закупуването й.
  3. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на всеки имот, внесен до 16:00 ч. на 20.02.2017 г. в касата на училището /до 16:00 ч. на 27.02.2017 г. за втори търг/.
  4.             За справки и информация тел.: 0898623998

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван