За нас

Основно училище „Христо Смирненски“ с. Ореховица има дълъг исторически път. Първият учител в селото още в далечната 1872 година, по време на турското робство, е бил Петър Христов /1838-1902/. Роден е в ловешкото село Български извор. По- късно той става свещеник в църквата „Св. Симеон Стълпник“ в с. Ореховица. Първото училище е създадено от него. По официална информация от НМО- Габрово училището е създадено през 1874 година и е определено като възрожденско. Три години след Освобождението- през 1881 то е настанено в сграда, намираща се на мястото на съвременното училище, която се е състояла от две стаи и параклис. Първите запазени писмени сведения за учениците са от учебната 1897/1898 година, когато са се обучавали 118 ученика в четири отделения /класове/. От учебната 1919/1920 година училището става основно и се открива първият прогимназиален клас. Съвременната му сграда е построена от 1932 до 1934 година, а през 1960/1962 г. е издигната пристройка към нея.
До 1935 година училището се е наричало Ореховско основно училище, след това до 1944 година- „Княгиня Мария Луиза“, а след деветосептемврийския преврат носи името „Христо Смирненски“.
Учители и директори в училището са били хора родени както в селото, така и от далечните краища на родината ни- например Стойна Величкова и Антон Иванов- родени в гр. Кратово, намиращ се в съвременната република Северна Македония. В първите години след Освобождението учители са били Крачун Търмона, Радул Трифонов, Нино Христов, Марин Шестаков, Ксанта Константинова, Стойна Величкова, Георги Величков, Екатерина Пешева, Цанка Цанова и други.

Директори на училището през годините са били Васил Бешов, Иван Цеков, Милка Бемберска, Марин Йотов, Стоян Миков, Петрушка Петрова, Благовест Петков. Настоящ директор от 2016 година е Здравко Пенев. В училището работят общо 13 педагогически специалисти в начален и прогимназиален етап. В началото на 2021- 2022 година бяха назначени млади учители по математика, английски език и ЦДО начален и прогимназиален етап, с което директорът дава път на младите хора в сферата на образованието.

След влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование, приет през 2016 година, новата нормативна уредба и след постъпването на новия директор, ОУ „Христо Смирненски“ започна с бързи темпове да преминава от аналоговия начин на работа към дигиталния. От същата година училището има интернет сайт и страница във Фейсбук. От 2017/2018 учебна година директорът въведе и електронен дневник, а от учебната 2019/2020 година училището работи само с електронен дневник. Изцяло се обнови компютърния кабинет. Училището получи през 2017 година ново оборудване- компютри, монитори, клавиатури, както и интерактивна дъска.

ОУ „Христо Смирненски“ е средищно училище. В него се обучават освен ученици от с. Ореховица, така и ученици от селата Брегаре и Гостиля.

Богато с историческото си минало, работещо с плам и дръзновение, уверено гледащо в бъдещето, ОУ „Христо Смирненски“ ще продължава да бъде духовно огнище, средище на образованието, културата и възпитанието.

ОУ „Христо Смирненски“ работи по няколко проекта-

проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) със седем групи.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.
ОУ „Христо Смирненски“ работи също така и по национални програми- Иновации в действие, ИКТ- електронен дневник и интернет свързаност.